y PROJEKT CZ.1.07/1.2.00/08.0104 :: Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Základní informace o projektu
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název priority: 7.1 Počáteční vzdělávání
Číslo a název podpory: 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název projektu: Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení
Název projektu anglicky: Sociocultural competency for school and educational workers
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0104
Trvání projektu: Zahájení 1. 10. 2009, ukončení 31. 3. 2012, celkem 30 měsíců


      Cílem projektu je vybavit pracovníky škol a školských zařízení sociokulturní kompetencí, jež by pomohla v českých školách vyřešit současný sociologicko-pedagogicko-komunikační problém způsobený stoupajícím počtem žáků, pro něž čeština není mateřským jazykem.

      Tímto problémem je skutečnost, že kvůli nízké úrovni jazykové komunikace se žáci-cizinci nedokážou začlenit do českých škol, předčasně svá studia ukončují a dochází tak k jejich sociálnímu vyloučení a ekonomické závislosti na sociálních podporách.

      Výstupem projektu bude pětiměsíční e-learningový kurz akreditovaný MŠMT, ve kterém se asi 150 pedagogů důkladně seznámí nejen se speciálními sociokulturními aspekty imigrantů a s právním a sociálním postavením cizinců v České republice, ale i se specifickými metodami, způsoby a prostředky, jak problém dětí v českých školách a následně pak v české společnosti řešit. Jedině tak se může Česká republika posunout směrem k ekonomicky vyspělým zemím, kde je etnické, náboženské, kulturní a sociální diverzity využito jako potenciálu pro celkovou prosperitu společnosti.

      Budování sociokulturní kompetence umožní pracovníkům škol a školských zařízení porozumět měnícím se životním a pracovním podmínkám v domácím i cizojazyčném prostředí, adaptovat se na ně a také správně chápat vztahy mezi lidmi všech ras, národností a náboženství a pochopit různé společenské konvence, zvyky a tradice. Absolvováním kurzu se pozitivně změní jejich pozice na trhu práce - budou se moci problematice imigrantů věnovat profesionálně a stanou se tak (vzhledem k tomu, že u nás je velký nedostatek odborníků na tuto problematiku) velice žádaní, neboť budou patřičně vzděláni v klíčových oblastech, jako jsou:


            - kompetence k odstranění bariér, které brání rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělání
            - prevence rasismu a xenofobie
            - podpora integrace národnostních menšin.
(c) Bc. René Baran, OIS CI UJEP, 2009