y PROJEKT CZ.1.07/1.2.00/08.0104 :: Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Publicita
 

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Tato publicita probíhá průběžně, na všech dokumentech, které jsou určeny účastníkům projektu, je umístěno logo s informací, že projekt je spolufinancován z fondů EU, a to větou: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)

Na všech informačních a komunikačních materiálech, které realizační tým pracovníků užívá
v rámci publicity, a to během realizace celého projektu, např. při návštěvách škol, jako jsou letáky, informační sdělení např. o průběhu projektu, dále do tisku připravované studie týkající se problematiky projektu, prezenční listiny z akcí apod., jsou umístěna loga ESF podle závazných pravidel vizuální identity.

Z audiovizuálních materiálů využíváme především power-pointové prezentace, které byly vytvořeny z rozpracovaných studijních podkladů nebo byly speciálně pro tyto účely zpracované, jež zpestřujeme např. obrazovými přílohami, fotografiemi z akcí členů řešitelského kolektivu apod.

 

Internetové stránky projektu

Nástrojem realizované publicity jsou webové stránky projektu (http://sociocultur.ujep.cz/), které byly i v tomto monitorovacím období aktualizovány (viz např. rubriky Prezentace; Průběžné zprávy & aktuality; Fotogalerie a další).

 

Jiné formy zajištění publicity projektu

Vzhledem ke stále trvajícímu nedostatku financí na projektovém účtu není věnována taková pozornost této formě publicity, jakou bychom chtěli. Řešitelé projektu ji proto provádějí zatím jen v omezené míře a podle možností, tedy např. při návštěvách různých typů škol, projekt prezentují vedením dialogu a diskusemi s pedagogy i ostatními pedagogickými pracovníky ve školství především v tuzemsku, sami si vytvářejí a podle potřeby upravují a aktualizují tištěné propagační materiály a power-pointové prezentace.

O průběžné realizaci projektu jsou informovány na základě osobních kontaktů vytvořených členy realizačního týmu nejen školy v ČR a v zahraničí, ale i některé katedry na PF a FF, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty a skype.

V tomto monitorovacím období (od srpna do října 2011) probíhala publicita omezeně, a to nejen z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu, ale také vzhledem
k prázdninovému období na školách.

Proto jsme ji realizovali jen na dvou akcích v Ústí nad Labem. Dne 22. 10. 2011 byl projekt prezentován 11 studentům programu Specializace v pedagogice, oboru Učitelství pro MŠ, UJEP (rektorát UJEP, učebna č. 138), a 21 účastníkům oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, celkem tedy 33 zájemcům o danou problematiku. Dne 29. 9. 2011 se konala další prezentace uspořádaná opět na rektorátě UJEP (učebna č. 138), které se zúčastnilo 44 pedagogů z praxe.

Projekt a jeden z jeho výstupů, kterým je trojjazyčný rusko-česko-slovenský frazeokuturologický slovník, byl v tomto období prezentován ještě hlavní řešitelkou projektu na zasedání frazeologické komise Mezinárodního výboru slavistů, které se konalo v rámci lingvistické konference v Olomouci, a to v Hostýně ve dnech 8. – 11. září 2011.

 

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

I tato publicita probíhá průběžně. Na všech vzdělávacích materiálech, které představuje pro cílovou skupinu studijní opora e-learningového kurzu, jsou umístěna loga ESF podle pravidel vizuální identity.

Z audiovizuálních materiálů využíváme v rámci publicity také power-pointové prezentace, které byly vytvořeny z rozpracovaných studijních podkladů nebo byly speciálně pro tyto účely zpracované, jež zpestřujeme např. obrazovými přílohami, fotografiemi z akcí členů řešitelského kolektivu apod.

 

Uvědomění příjemců pomoci

Při propagaci projektu při uvědomování příjemců pomoci se snažíme dodržovat závazná pravidla vizuální identity ESF. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly užity v tomto období žádné propagační předměty kromě samolepek s logy na drobných propagačních materiálech, jež byly zakoupeny z vlastních zdrojů realizačního týmu pracovníků.

Např. při návštěvách různých typů škol v České republice prezentuje řešitelský kolektiv projekt vedením dialogu a diskusemi s pedagogy i ostatními pedagogickými pracovníky ve školství, sám si vytváří a podle potřeby upravuje a aktualizuje tištěné propagační materiály a power-pointové prezentace.

Žádné další specificky zaměřené akce k publicitě projektu jsme v tomto období, a to nejen vzhledem k nedostatku financí na projektovém účtu, ale i s ohledem na závěr školní roku, který byl na většině škol poznamenán nejrůznějšími školními akcemi (např. školními výlety, exkurzemi apod.), a prázdninovému období, nerealizovali.

 

Viditelné umístění trvalé informační desky

Tato publicita probíhá průběžně. Na katedře bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem je trvale umístěna na viditelném místě informační tabule, na které jsou řešitelským kolektivem aktualizovány veškeré informace související s realizací projektu.

 

Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen

V průběhu týdne, na který připadá 9. květen, byla na UJEP v Ústí nad Labem vyvěšena vlajka, což si řešitelský kolektiv ověřil jak u pracovníka rektorátu, který je vyvěšováním vlajek pověřen, tak u kvestorky univerzity, paní Ing. Jany Janákové.

 

Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Naplňování prvků publicity prostřednictvím např. tiskových a mediálních zpráv, průběžnými informacemi v Učitelských novinách, což bylo naším původním záměrem, jsme museli omezit vzhledem ke stále trvajícímu nedostatku finančních prostředků na projektovém účtu např. tím, že místo průběžných informací v Učitelských novinách jsme se rozhodli využívat Metodického portálu RVP, který slouží jako komunikační platforma pro sdílení a výměnu informací v českém školství, inspiraci a pomoc všem, kdo se zabývají výchovně-vzdělávací činností, a to prostřednictvím jednotlivých komunitních a obsahových modulů, zejména článků, DUM a odkazů, které slouží jako teoretická i metodická podpora učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům ve výuce. Publikování je zdarma (na rozdíl od nabídky např. v Učitelském zpravodaji za 1/2 strany i po slevě za 20 000,--Kč) a využívá ho vysoký počet pedagogů a pedagogických pracovníků (viz www.rvp.cz), srov. např. s naším již uveřejněným článkem na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZUHB/13445/SOCIOKULTUemRNI-KOMPETENCE-PRO-PRACOVNIKY-SKOL-A-SKOLSKYCH-ZARIZENI.html/; jenž je na poslední straně označen logem podle pravidel publicity.
(c) Bc. René Baran, OIS CI UJEP, 2009